ESO - Preinscripció i matrícula

Categoria: secretaria

ESO. Preinscripció i matrícula. Curs 2018-19

  1. Calendari de preinscripció i matrícula
  2. Criteris de prioritat i barem
  3. Documentació de preinscripció

Baixa el document de preinscripció aquí: Full preinscripció.

 

Extracte del calendari de preinscripció i matrícula

(Informació complerta a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio)

 

ESO

Presentació de sol·licituds

13 d'abril al 24 d'abril

Presentació de documentació

Fins al 25 d'abril

Llistes provisionals amb barem

3 de maig

Termini de reclamacions

4 al 8 de maig

Llistes amb barem una vegada resoltes les reclamacions

10 de maig

Sorteig

11 de maig

Llista de puntuació ordenada definitiva

15 de maig

Publicació oferta definitiva

11 de juny

Llistat d'admesos definitiva

12 de juny

Periode de matrícula (1r d'ESO)

21 al 27 de juny

Periode de matrícula (2n, 3r i 4t d'ESO)

25 al 29 de juny

Periode de matrícula extraordinària (pendents)

5 al 7 de setembre

 

Criteris de prioritat i barem per a l'educació secundària (ESO)

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, el criteri de prioritat específic de l'etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.
Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol.licitud i ordenar-les. Les sol.licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

 

1. Criteri específic

 

2. Criteris generals

 

3. Criteris complementaris

Documentació de preinscripció

1. Documentació obligatòria.

 

2. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 

CRITERIS GENERALS

CRITERIS COMPLEMENTARIS

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (Departament de Treball, Afers socials, etc.) vigent.

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges.

 

3. Els impresos de preinscripció es poden descarregar aquí

Més informació a