ESO - Preinscripció i matrícula

Categoria: secretaria

ESO. Preinscripció i matrícula. Curs 2017-18

  1. Calendari de preinscripció i matrícula
  2. Criteris de prioritat i barem
  3. Documentació de preinscripció

Baixa el document de preinscripció aquí: Full preinscripció.

 

Extracte del calendari de preinscripció i matrícula

(Informació complerta a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio)

 

ESO

Presentació de sol·licituds

23 de març a 4 d'abril

Presentació de documentació

7 d'abril

Llistes provisionals amb barem

 24 d'abril

Termini de reclamacions

25 al 27 d'abril

Llistes amb barem una vegada resoltes les reclamacions

3 de maig

Sorteig

4 de maig

Llista de puntuació ordenada definitiva

8 de maig

Publicació oferta definitiva

30 de maig

Llistat d'admesos definitiva

2 de juny

Periode de matrícula (1r d'ESO)

12 al 16 de juny

Periode de matrícula (2n, 3r i 4t d'ESO)

26 al 30 de juny

Periode de matrícula extraordinària (pendents)

6 al 8 de setembre

 

Criteris de prioritat i barem per a l'educació secundària (ESO)

Quan el nombre de sol.licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, el criteri de prioritat específic de l'etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol.licitud i ordenar-les. Les sol.licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

 

1. Criteri específic

 

2. Criteris generals

 

3. Criteris complementaris

Documentació de preinscripció

1. Documentació obligatòria.

 

2. Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 

CRITERIS GENERALS

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre (o centres adscrits) quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. Si d’acord amb el previst a l’article 10.1 del Decret 75/2007, s’al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic, amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per l’ICAM.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (Departament de Benestar Social i Família) vigent.

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges.

 

3. Els impresos de preinscripció es poden descarregar aquí

Més informació a