Curs específic d’accés als CC.FF. de Grau Superior (CAS)

Categoria: CAS

cas 2

 

  1. Calendari i horari
  2. Descripció del curs
  3. Places i prioritat
  4. Destinataris del curs
  5. Preinscripció
  6. Matriculació
  7. Calendari del procés
  8. Fulls Informatius


CALENDARI I HORARI

Inici del curs: 18 de setembre aprox.
Final de curs: 15 de maig. aprox.
Durada: 700 h
Horari: Tarda
Preu: 240 €

DESCRIPCIÓ DEL CURS

MATÈRIES DE LA PART COMUNA: CASTELLÀ, CATALÀ, ANGLÈS
MATÈRIES DE LA PART ESPECÍFICA: MATEMÀTIQUES.
MATÈRIA DE LA PART ESPECÍFICA OFERTA PEL CENTRE: FÍSICA-TECNOLOGIA* (OPCIÓ CT= CIENTÍFICOTECNOLÒGICA)

*Els alumnes que vulguin cursar una matèria específica diferent de Física-Tecnologia ho han de fer constar en el full de matrícula i seran derivats a cursar-la a través de L’Institut Obert de Catalunya (IOC).

PLACES I PRIORITAT

Màxim de places: 35
Prioritat: Les places s’ordenaran en ordre decreixent seguint la qualificació obtinguda en el grau mitjà cursat.

DESTINATARIS DEL CURS

El curs de preparació s’adreça a les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
  2. No disposen de cap requisit acadèmic d’accés als CCFF Grau Superior.

PREINSCRIPCIÓ

ORIGINALS I FOTOCÒPIES de:

MATRICULACIÓ

Documentació de matrícula: Si s’havia fet preinscripció, s’han de recollir els impresos de matrícula a consergeria.

CALENDARI DEL PROCÉS

Dates de preinscripció: 7 al 11 de juliol
Exposició de la llista provisional d’admesos: 15 de juliol
Reclamacions: 15-16 de juliol
Llista definitiva d’admesos: 18 de juliol
Matriculació*: 18-21 juliol

* Els preinscrits que no efectuïn la matrícula en el termini previst es considera que renuncien a la plaça reservada

FULLS INFORMATIUS 2016-2017