Curs específic d’accés als CC.FF. de Grau Superior (CAS)

Categoria: CAS

cas 2

 

 1. Calendari i horari
 2. Descripció del curs
 3. Places i prioritat
 4. Destinataris del curs
 5. Preinscripció
 6. Assignació de les places
 7. Matriculació
 8. Calendari del procés
 9. Fulls Informatius


CALENDARI I HORARI

Inici del curs: 18 de setembre.
Final de curs: 18 de maig. aprox.
Durada: 700 h
Horari: Tarda
Preu: 240 €

DESCRIPCIÓ DEL CURS

MATÈRIES DE LA PART COMUNA: CASTELLÀ, CATALÀ, ANGLÈS
MATÈRIES DE LA PART ESPECÍFICA: MATEMÀTIQUES.
MATÈRIA DE LA PART ESPECÍFICA OFERTA PEL CENTRE: FÍSICA-TECNOLOGIA* (OPCIÓ CT= CIENTÍFICOTECNOLÒGICA)

*Els alumnes que vulguin cursar una matèria específica diferent de Física-Tecnologia ho han de fer constar en el full de matrícula i seran derivats a cursar-la a través de L’Institut Obert de Catalunya (IOC).

PLACES I PRIORITAT

Màxim de places: 35
Prioritat: El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació obtinguda en el títol de tècnic/a o els estudis previs al·legats per a l'accés.

DESTINATARIS DEL CURS

El curs de preparació s’adreça a les persones que compleixen els requisits següents:

 1. Han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
 2. No disposen de cap requisit acadèmic d’accés als CCFF Grau Superior.
 3. Estan cursant un CF de grau mitjà.

PREINSCRIPCIÓ

ORIGINALS I FOTOCÒPIES de:

ASSIGNACIÓ DE LES PLACES

Si hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen els criteris de prioritat següents:

 1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació.
 2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada o a un cicle de 1.300 a 1.400 hores.
 3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada.

Dins de cada prioritat, les sol·licituds s'ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per sorteig.

 

MATRICULACIÓ

Documentació de matrícula: Si s’havia fet preinscripció, s’han de recollir els impresos de matrícula a consergeria.

Original del títol de CCFF de grau mitjà (per als que tinguin el títol de tècnic) o resguard bancari vàlid
(i fotocòpia).

CALENDARI DEL PROCÉS

Dates de preinscripció: 3 al 7 de juliol
Exposició de la llista provisional d’admesos: 10 de juliol
Reclamacions: 10-12 de juliol
Llista definitiva d’admesos: 13 de juliol
Matriculació*: 13-17 juliol

* Els preinscrits que no efectuïn la matrícula en el termini previst es considera que renuncien a la plaça reservada

FULLS INFORMATIUS 2016-2017