Curs específic d’accés als CCFF de Grau Superior (CAS)

Categoria: secretaria

batxillerat 2

  1. Calendari i horari
  2. Descripció del curs
  3. Places i prioritat
  4. Destinataris del curs
  5. Preinscripció
  6. Matriculació
  7. Calendari del procés

 

CALENDARI I HORARI


Inici del curs: 19 de setembre
Final de curs: 19 de maig. aprox.
Durada: 700 h
Horari: Tarda
Preu: 240 €

 

DESCRIPCIÓ DEL CURS


MATÈRIES DE LA PART COMUNA: CASTELLÀ, CATALÀ, ANGLÈS
MATÈRIES DE LA PART ESPECÍFICA: MATEMÀTIQUES
MATÈRIA DE LA PART ESPECÍFICA OFERTA PEL CENTRE: FÍSICA-TECNOLOGIA*  (OPCIÓ CT= CIENTÍFICOTECNOLÒGICA)


* Els alumnes que vulguin cursar una matèria específica diferent de Física-Tecnologia ho han de fer constar en el full de matrícula i seran derivats a cursar-la a través de L’Institut Obert de Catalunya (IOC).

 

PLACES I PRIORITAT


Màxim de places: 35
Prioritat: Les places s’ordenaran en ordre decreixent seguint la qualificació obtinguda en el grau mitjà cursat.

 

DESTINATARIS DEL CURS


El curs de preparació s’adreça a les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
  2. No disposen de cap requisit acadèmic d’accés als CCFF Grau Superior.

 

PREINSCRIPCIÓ


Documentació de preinscripció: ORIGINALS I FOTOCÒPIES de:

 

MATRICULACIÓ


Documentació de matrícula:

 

CALENDARI DEL PROCÉS

 

.  
Dates de preinscripció

4 al 8 de juliol

Exposició de la llista provisional d’admesos

11 de juliol

Reclamacions 11-12 de juliol
Llista definitiva d’admesos 13 de juliol
Matriculació *
13-15 juliol

 

* Els preinscrits que no efectuïn la matrícula en el termini previst es considera que renuncien a la plaça reservada.