Curs específic d’accés als CCFF de Grau Superior (CAS)

Categoria: secretaria

batxillerat 2

 1. Calendari i horari
 2. Descripció del curs
 3. Places i prioritat
 4. Destinataris del curs
 5. Preinscripció
 6. Assignació de les places
 7. Matriculació
 8. Calendari del procés

 

CALENDARI I HORARI


Inici del curs: 18 de setembre
Final de curs: 18 de maig. aprox.
Durada: 700 h
Horari: Tarda
Preu: 240 €

 

DESCRIPCIÓ DEL CURS


MATÈRIES DE LA PART COMUNA: CASTELLÀ, CATALÀ, ANGLÈS
MATÈRIES DE LA PART ESPECÍFICA: MATEMÀTIQUES
MATÈRIA DE LA PART ESPECÍFICA OFERTA PEL CENTRE: FÍSICA-TECNOLOGIA*  (OPCIÓ CT= CIENTÍFICOTECNOLÒGICA)


* Els alumnes que vulguin cursar una matèria específica diferent de Física-Tecnologia ho han de fer constar en el full de matrícula i seran derivats a cursar-la a través de L’Institut Obert de Catalunya (IOC).

 

PLACES I PRIORITAT


Màxim de places: 35
Prioritat: El criteri de prioritat específic que es fa servir per ordenar les sol·licituds és la qualificació obtinguda en el títol de tècnic/a o els estudis previs al·legats per a l'accés.

 

DESTINATARIS DEL CURS


El curs de preparació s’adreça a les persones que compleixen els requisits següents:

 1. Han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
 2. No disposen de cap requisit acadèmic d’accés als CCFF Grau Superior.
 3. Estan cursant un CF de grau mitjà.

 

PREINSCRIPCIÓ


Documentació de preinscripció: ORIGINALS I FOTOCÒPIES de:

 

ASSIGNACIÓ DE LES PLACES

Si hi ha més sol·licituds que places, s'apliquen els criteris de prioritat següents:

 1. Sol·licituds de les persones que tenen el títol de tècnic/a, ordenades segons la qualificació.
 2. Sol·licituds de les persones matriculades a segon curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada o a un cicle de 1.300 a 1.400 hores.
 3. Sol·licituds de les persones matriculades a primer curs d'un cicle de 1.700 a 2.000 hores de durada.

Dins de cada prioritat, les sol·licituds s'ordenen per la qualificació i, si hi ha empat, es resol per sorteig.

MATRICULACIÓ


Documentació de matrícula:

 

CALENDARI DEL PROCÉS

 

.  
Dates de preinscripció

3 al 7 de juliol

Exposició de la llista provisional d’admesos

10 de juliol

Reclamacions 10-12 de juliol
Llista definitiva d’admesos 13 de juliol
Matriculació *
13-17 juliol

 

* Els preinscrits que no efectuïn la matrícula en el termini previst es considera que renuncien a la plaça reservada.