Batxillerat - Preinscripció i Matricula 2017/2018

Categoria: secretaria

batxillerat 2

 

  1. Calendari
  2. Criteris de prioritat i barem per al BATXILLERAT
  3. Documentació de preinscripció
  4. Matrícula

Baixa el document de preinscripció aquí: Full preinscripció.


Extracte del calendari de preinscripció i matrícula.

.  

Presentació de sol·licituds

16 al 24 de maig

Presentació de documentació

Fins al 26 de maig

Llistes "provisionals" amb barem

6 de juny

Termini de reclamacions

7 de maig al 9 de juny

Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions

14 de juny

Sorteig

15 de juny

Llista definitiva ordenada

19 de juny

Llistat "d'admesos definitiu i llista d'espera"

3 de juliol

Període de matrícula

4 al 11 de juliol

Pendents de setembre, confirmen continuació al centre

4 al 11 de juliol

Publicació de centres i vacants

4 de setembre

Matrícula de pendents de setembre

Abans de l'inici del curs

 

 Més informació a Web del Dep. d’Ensenyament > Preinscripció i matrícula

 

Criteris de prioritat i barem per al BATXILLERAT

 

Quan el nombre de sol.licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, el criteri de prioritat específic de l'etapa, els criteris generals i els criteris complementaris.

 
Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol.licitud i ordenar-les. Les sol.licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

 

Criteri específic

 

 

Criteris generals

 

 La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.

 

Expedient acadèmic


Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres estudis que en permeten l'accés, o bé si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

 

Criteris complementaris

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celíaca) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

 

Documentació obligatòria.

 

 

 

 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 Per inscriure's al batxillerat a l'Institut Marianao tenen preferència els alumnes que procedeixen de l'Institut Marianao.

Criteris generals

 

 

 

 

 

 

Criteris complementaris

 

 

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMUNA

 

DOCUMENTACIÓ DEPENENT DELS ESTUDIS O L’ANTIGUITAT

 

 ATENCIÓ!

  • A partir del dia 29 de juny es poden recollir a consergeria els impresos i el dia i l'hora de matrícula.
  • Els dies de matrícula no s’admetrà ningú sense reserva de dia i hora.
  • Cada alumne pot matricular un màxim de 2 persones.
  • La matrícula s'anul·larà automàticament si abans de començar els curs no s'ha presentat tota la documentació requerida.