Batxillerat - Preinscripció i Matricula 2018/2019

Categoria: secretaria

batxillerat 2

 

  1. Calendari
  2. Criteris de prioritat i barem per al BATXILLERAT
  3. Documentació de preinscripció
  4. Matrícula

Baixa el document de preinscripció aquí: Full preinscripció.


Extracte del calendari de preinscripció i matrícula.

  BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds

14 al 24 de maig

Presentació de documentació

Fins al 28 de maig

Llistes "provisionals" amb barem

5 de juny

Termini de reclamacions

6 de juny al 8 de juny

Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions

13 de juny

Sorteig

14 de juny

Llista definitiva ordenada

18 de juny

Llistat "d'admesos definitiu i llista d'espera"

3 de juliol

Període de matrícula

4 al 11 de juliol

Pendents de setembre, confirmen continuació al centre

4 al 11 de juliol

 

 

Matrícula de pendents de setembre

5 al 7 de setembre 

 Més informació a Web del Dep. d’Ensenyament > Preinscripció i matrícula

 

Criteris de prioritat i barem per al BATXILLERAT

 Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.

El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Criteri específic

 

 

Criteris generals

 

 

Expedient acadèmic


Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'educació secundària obligatòria o a altres estudis que en permeten l'accés, o bé si es tracta d'estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica. Si l'alumne o alumna encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada tal com s'indica al final d'aquest annex. La qualificació mitjana s'expressarà amb dos decimals.

 

Criteris complementaris

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celíaca) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

 

Documentació obligatòria.

 

 

 

 

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 Per inscriure's al batxillerat a l'Institut Marianao tenen preferència els alumnes que procedeixen de l'Institut Marianao.

Criteris generals

 

 

 

 

 

 

Criteris complementaris

 

 

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMUNA

 

DOCUMENTACIÓ DEPENENT DELS ESTUDIS O L’ANTIGUITAT

 

 ATENCIÓ!

  • A partir del dia 29 de juny es poden recollir a consergeria els impresos i el dia i l'hora de matrícula.
  • Els dies de matrícula no s’admetrà ningú sense reserva de dia i hora.
  • Cada alumne pot matricular un màxim de 2 persones.
  • La matrícula s'anul·larà automàticament si abans de començar els curs no s'ha presentat tota la documentació requerida.