CCFF Grau Superior - Preinscripció i Matricula Curs 2016/2017

Categoria: secretaria

batxillerat 2

 1. Calendari
 2. Criteris de prioritat i barem per als CCFF GRAU SUPERIOR

 3. Documentació de preinscripció
 4. Matrícula

  Extracte del calendari de preinscripció i matrícula (setembre de 2016)

.  

Difusió de l'oferta de vacants

7 de setembre

Presentació de sol·licituds al centre

8 al 12 de setembre

Publicació al centre de les persones admeses

15 de setembre

Matrícula 15 i 16 de setembre

 

 

Més informació a Web del Dep. d’Ensenyament > Preinscripció i matrícula

 

Criteris de prioritat i barem per als  CCFF GRAU SUPERIOR

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

 

Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics) hi ha una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

 

Per als alumnes que accedeixen per la via del curs específic d'accés es fa una reserva del 20% de les places. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

 

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària.

 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària.

 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària.

 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària.

 

Per als alumnes que accedeixen via prova d'accés o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%.

 

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les seves reserves.

 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d'aplicar els criteris exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa a partir del número determinat per sorteig públic.

 

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es faran tenint en compte el torn.

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ


Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment en el centre que s'ha demanat en primer lloc.


A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos):

 


Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.


B) Documentació acadèmica

 

Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l'accés o, si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

 

 

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMUNA

 

DOCUMENTACIÓ DEPENENT DELS ESTUDIS O L’ANTIGUITAT

 

ATENCIÓ!

 • Els dies de matrícula no s’admetrà ningú sense reserva de dia i hora.
 • Cada alumne pot matricular un màxim de 2 persones.
 • La matrícula no serà efectiva fins que no es presenti tota la documentació requerida.