CCFF Grau Superior - Preinscripció i Matricula Curs 2018/2019

Categoria: secretaria

batxillerat 2

  1. Calendari
  2. Criteris de prioritat i barem per als CCFF GRAU SUPERIOR

  3. Documentació de preinscripció
  4. Matrícula

Com a novetat, la preinscripció serà telemàtica aquest curs. Enllaç: proximament.


  Extracte del calendari de preinscripció i matrícula

  CF GRAU SUPERIOR

Presentació de sol·licituds

29 de maig al 7 de juny

Termini per presentar la documentació

Fins a l'11 de juny

Llistes provisionals amb barem

27 de juny

Termini de reclamacions

28 de juny al 3 de juliol

Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions

5 de juliol

Sorteig

6 de juliol

Llista ordenada definitiva

10 de juliol

Llistat "d'admesos definitiu i llistes d'espera"

17 de juliol

Període de matrícula

18 al 23 de juliol

 

 

Més informació a Web del Dep. d’Ensenyament > Preinscripció i matrícula

 

Criteris de prioritat i barem per als  CCFF GRAU SUPERIOR

Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.


Si s'ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet i la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, al centre demanat en primer lloc i en el termini establert.


En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.
Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.


A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.


Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

- Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics) hi ha una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.


- Per als alumnes que accedeixen per la  via del títol de tècnic i formació  es fa una reserva del 20% de les places. Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:


En un primer grup, els alumnes que acrediten haver cursat el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS), o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior en el següent ordre:


1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior*.
2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
* a partir d'aquí, curs de preparació.


En un segon grup, els alumnes que acrediten formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.


I en un tercer grup, els alumnes que no acrediten cap de les formacions anteriors, en l’ordre següent:


Primer. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.


Segon. Els que procedeixen d'una família professional no afí.


Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.


- Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.


Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

 

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ


Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment en el centre que s'ha demanat en primer lloc.


A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos):

 


Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.


B) Documentació acadèmica

 Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar:

- Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
- Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
- Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.
- Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
- Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
- Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMUNA

 

DOCUMENTACIÓ DEPENENT DELS ESTUDIS O L’ANTIGUITAT

 

ATENCIÓ!

  • A partir del dia 29 de juny es poden recollir a consergeria els impresos i el dia i l'hora de matrícula.
  • Els dies de matrícula no s’admetrà ningú sense reserva de dia i hora.
  • Cada alumne pot matricular un màxim de 2 persones.
  • La matrícula s'anul·larà automàticament si abans de començar el curs no s'ha presentat tota la documentació requerida.