CCFF Grau Superior - Preinscripció i Matricula Curs 2017/2018

Categoria: secretaria

batxillerat 2

 1. Calendari
 2. Criteris de prioritat i barem per als CCFF GRAU SUPERIOR

 3. Documentació de preinscripció
 4. Matrícula

Baixa el document de preinscripció aquí: Full preinscripció


  Extracte del calendari de preinscripció i matrícula

.  

Presentació de sol·licituds

25 al 31 de maig

Termini per presentar la documentació

Fins al 2 de juny

Llistes provisionals amb barem

21 de juny

Termini de reclamacions

22 al 26 de juny

Termini per presentar qualificació del batxillerat o GM si finalitzen 2017

Fins al 26 de juny

Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions

28 de juny

Sorteig

29 de juny

Llista ordenada definitiva

3 de juliol

Llistat "d'admesos definitiu i llistes d'espera"

12 de juliol

Període de matrícula

13 al 20 de juliol

 

 

Més informació a Web del Dep. d’Ensenyament > Preinscripció i matrícula

 

Criteris de prioritat i barem per als  CCFF GRAU SUPERIOR

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

 

Per als alumnes que accedeixen per la via del batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics) hi ha una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.

 

Per als alumnes que accedeixen per la via del títol de tècnic i formació es fa una reserva del 20% de les places. Es considera formació relacionada:

Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

 1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior*.

 2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.

 3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.

 4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.

 5. Alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació.

 

Via d'accés:

Prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.


Si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb la prioritat següent:

 1. Procedir de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
 2. Procedir d'una família professional no afí.

 

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ


Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment en el centre que s'ha demanat en primer lloc.


A) Documentació identificativa (s'ha de presentar en tots els casos):

 


Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.


B) Documentació acadèmica

 Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar:

Si encara es cursen els estudis es pot presentar el certificat de la qualificació fins al final del període de reclamacions al barem provisional.

Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMUNA

 

DOCUMENTACIÓ DEPENENT DELS ESTUDIS O L’ANTIGUITAT

 

ATENCIÓ!

 • A partir del dia 29 de juny es poden recollir a consergeria els impresos i el dia i l'hora de matrícula.
 • Els dies de matrícula no s’admetrà ningú sense reserva de dia i hora.
 • Cada alumne pot matricular un màxim de 2 persones.
 • La matrícula s'anul·larà automàticament si abans de començar el curs no s'ha presentat tota la documentació requerida.