CCFF Grau Mitjà - Preinscripció i Matricula Curs 2017/2018

Categoria: secretaria

batxillerat 2

  1. Calendari
  2. Criteris de prioritat i barem per als CCFF GRAU MITJÀ
  3. Documentació de preinscripció
  4. Matrícula

Baixa el document de preinscripció aquí: Full preinscripció.

Baixa el document de preinscripció amb modalitat DUAL aquí: Full preinscripció DUAL.


Extracte del calendari de preinscripció i matrícula

.  

Presentació de sol·licituds

16 al 24 de maig

Presentació de documentació

Fins al 26 de maig

Llistes "provisionals" amb barem

6 de juny

Termini de reclamacions

7 de maig al 9 de juny

Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions

14 de juny

Sorteig

15 de juny

Llista ordenada definitiva

19 de juny

Llistat "d'admesos definitiu i llista d'espera"

3 de juliol

Període de matrícula

4 al 11 de juliol

Publicació de centres i vacants

4 de setembre

Presentació de sol·licituds 2a fase (setembre)

6-7 de setembre

Matrícula 2a fase (setembre)

Abans de l'inici del curs

 

 

Més informació a Web del Dep. d’Ensenyament > Preinscripció i matrícula

 

Criteris de prioritat i barem per als CCFF GRAU MITJÀ

 

Les sol·licituds s'ordenen dins de cada via d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

 

Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via de l’ESO (o equivalent a efectes acadèmics) es fa una reserva de places del 60%; per als que accedeixin per la via dels PQPI i la Formació professional bàsica, hi ha una reserva de places del 20% i per als que accedeixin per la via de la prova d'accés (o que en tenen exempció total), el curs específic d'accés o altres titulacions, es fa una reserva de places del 20%.

 

Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les places queden disponibles per als alumnes que procedeixin d'altres vies.

 

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d'aplicar els criteris exposats. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa a partir del número determinat per sorteig públic.

 

Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica, es considera que és un 5.

 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

 

1. Documentació identificativa.

 

 

  

2. Documentació acadèmica


Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMUNA

 

DOCUMENTACIÓ DEPENENT DELS ESTUDIS O L’ANTIGUITAT

 

ATENCIÓ!

  • A partir del dia 29 de juny es poden recollir a consergeria els impresos i el dia i l'hora de matrícula.
  • Els dies de matrícula no s’admetrà ningú sense reserva de dia i hora.
  • Cada alumne pot matricular un màxim de 2 persones.
  • La matrícula s'anul·larà automàticament si abans de començar el curs no s'ha presentat tota la documentació requerida.