Certificats i títols

Categoria: secretaria

La sol·licitud i recollida de títols i certificats s’ha de fer presencialment a la secretaria del centre en l’horari d’apertura de la mateixa secretaria.

TÍTOLS

Sol·licitud: En el moment de la sol·licitud s’ha de portar el DNI de l’interessat i còpia del butlletí de notes on es vegi que l’alumne ha finalitzat els estudis.

Recollida: Un cop arribin els títols a l’Institut, s’avisarà per carta postal per venir recollir-ho. En el moment de la recollida s’ha de portar la carta d’avís, el DNI de l’interessat o, si no recull el títol un interessat major d’edat, una autorització escrita acompanyada de la còpia del seu DNI.

CERTIFICATS

Sol·licitud: S’han de sol·licitar per escrit a la secretaria mitjançant instància de centre.

Recollida: El temps aproximat per la recollida és d’uns dos dies. Pot trucar telefònicament per saber si el seu certificat ja està fet. En el moment de la recollida s’ha de portar el DNI de l’interessat (o pare/mare si és menor d’edat) o, si no recull el certificat un interessat major d’edat, una autorització escrita acompanyada de la còpia del seu DNI.

CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ, NIVELL B o C

Tots els instituts públics de secundària de Catalunya estan autoritzats, prèvia acreditació de les condicions establertes en cada moment per la llei, a expedir certificats de coneixement de català (nivells B o C).

Sol·licitud: S’han de sol·licitar per escrit a la secretaria mitjançant instància específica de centre.

Recollida: El temps aproximat per la recollida és d’uns dos dies. Pot trucar telefònicament per saber si el seu certificat ja està fet. En el moment de la recollida s’ha de portar el DNI de l’interessat (o pare/mare si és menor d’edat) o, si no recull el certificat un interessat major d’edat, una autorització escrita acompanyada de la còpia del seu DNI.

 

Documents: